radda_alefjall_huvud001.png

Startsida Förenings styrelse Föreningsinformation Bli medlem Kontakta oss

Välkommen till Alefjälls Naturskyddsförening

Alefjäll är ett höglänt skogsområde i södra delen av Ale kommun där gammal kulturbyggd möter orörd natur. Det tysta viltrika området är unikt då det fågelvägen endast ligger 20 km från storstaden Göteborg.

las_mer_orre.png

avskiljare_tjader.png
arsmote-anf-2019.jpg

Medlemmar i Alefjälls Naturskyddsförening.

Styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening har tagit beslutet att ställa in årsmötet på Starrkärrs bygdegård tisdag 2020-03-31 för att undvika onödig spridning av Corona-viruset.

Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare och många av våra medlemmar och förtroendevalda utgör en riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om.

Eftersom vi är en förening med låg budget och få ekonomiska transaktioner utan fordringsägare så önskar ANFs styrelse att vi skall kunna genomföra ett digitalt ”informations-årsmöte”. Det innebär att den utskickade kallelsen med den bifogade dagordningen och valberedningens förslag kommer att korrespondera med styrelsens önskemål. Formellt sett så följer det inte våra stadgar slaviskt, men ibland är det vettigare att finna praktiska lösningar än att krångla till det i onödan.

När vi genomfört vårt ”informations-årsmöte” kommer ni att få ett ”protokoll/redogörelse” från styrelsen där vi sammanfattar vår information.

Önskar ni mer uttömmande information så finner ni skrivelser och beslutsunderlag på vår hemsida. Ni är naturligtvis välkomna att ställa frågor och lämna synpunkter till någon av oss i styrelsen, antingen genom e-post eller på telefon.

Hoppas att ni förstår styrelsens dilemma. Vi hade önskat att vi hade kunnat genomföra ett traditionellt årsmöte, men nu är det som det är.

Styrelsen önskar att ni låter nåd gå före rätt.

Med vänlig hälsning

Bruno Nordenborg

Dagordning för cyber-årsmötet

las_mer-2.png

Verksamhetsberättelse för år 2019

las_mer-2.png

Resultaträkning för år 2019

las_mer-2.png

Ballansräkning för år 2019

las_mer-2.png

Revisionsberättelse för år 2019

las_mer-2.png


Härmed inbjudes du till Årsmöte för Alefjälls Naturskyddsförening på Starrkärrs bygdegård tisdagen den 31 mars kl 19:00.

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) bildades 1 februari 2012 och har nu verkat i åtta år.

Varmt välkomna till årsmötet hälsar styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening.

ANF bjuder på kaffe/te med fralla och kaka.

Kallelse till årsmötet

las_mer-2.png

Dagordning för årsmötet

las_mer-2.png

Verksamhetsberättelse för år 2019

las_mer-2.png
avskiljare_tjader.png

Vi är mycket tacksamma för att ni vill stödja vår förening!

Vi har lyckats stoppa flera miljöskadliga aktiviteter tack vare att vi är en ideell miljöskyddsförening med fler än 100 medlemmar och med en verksamhet som pågått under fler än tre år. Det är ett krav från myndigheterna för att vi skall få vara remissinstans och överklaga beslut som kan skada miljön. Nu börjar vi i styrelsen bli oroliga eftersom vi det senaste året endast kunde räkna till 125 betalande medlemmar.

Vi har pressat medlemsavgiften till 50 kr/medlem för att ingen skall behöva avstå medlemskap av ekonomiska skäl. Viktigast av allt i nuläget är att ni rapporterar namnen på alla betalande medlemmar i familjen.

Värva gärna en granne eller vän som kan vara intresserad av att stödja föreningens målsättning.

Alefjälls Naturskyddsförening har skaffat swishnummer, 123 203 90 48. Du kan även betala till bankgiro 465–5205. Medlemsavgiften är 50 kr/person.

Med vänlig hälsning

Styrelsen.


   

aktuellt-anf-2016.png

NEJ till avverkning av tjäderskogen vid Hultasjön.

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar en begäran om avverkning av skog söder om Hultasjön vid Kilanda.

las_mer-2.png

Brev till Alefjälls Naturskyddsförenings medlemmar

Hej gamla och nytillkomna medlemmar!

las_medlemsbrevet.png

Köpare söks till vindkraftsprojekt, Gothia Vind gick i konkurs.

Marknaden vek och Mölndalsbaserade vindkraftsutvecklaren Gothia Vind gick i konkurs. Nu jobbar en advokat för att hitta en köpare till bolagets tre västsvenska satsningar. Publicerad i GP 18 januari 2016.

las_mer-2.png

Gothia Vind undersöker sedan våren 2009 möjligheterna att etablera en vindkraftspark i området öster om St Lövsjön i Lerums kommun. Gothia Vind planerar för 7 vindkraftverk i området med en effekt på ca 3 MW per verk. Totalhöjden för verken beräknas till maximalt 185 m. Nu har Gothia Vind gått i konkurs men söker en köpare för projektet.

Kompletteringsyttrande ang. Gothia Vind, numera Gothia Vind 16 AB:s tillståndsansökan

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har tagit del av Gothia Vinds bemötande av synpunkter från Länsstyrelsen samt Ale och Lerums kommuns yttrande. ANF har även varit i kontakt med Lerums Naturskyddsförening, Västergötlands Ornitologiska Förening samt naturintresserade och boende i Lövsjöområdet.

ANF har förstått att Lerums kommun vill ligga i framkant när det gäller miljöfrågor, men vi befarar att kommunen i sin iver att bidra med förnybara energislag inte satt sig in de negativa miljökonsekvenser som en industrialisering av Lövsjöområdet innebär.

ANF tror även att Länsstyrelsen genom sin välvilja till förnybar teknik underskattar de skador som Lövsjöområdet skulle lida vid en vindkraftsetablering.

Nu har ytterligare en osäkerhetsfaktor tillkommit. Gothia Vind AB har gått i konkurs. Eftersom ingen vet vilket (riskkapital) bolag, svenskt eller utländskt som kommer ta över verksamheten så vore det kanske klokt att bordlägga tillståndsansökan tills ägarfrågan är klar.

Miljöprövningsdelegationens beslut ”ska främja miljöbalkens mål att tillförsäkra människorna en långsiktigt hållbar utveckling och skydd mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras liksom den biologiska mångfalden. En god hushållning med mark och vatten liksom med material och råvaror ska eftersträvas.”

Eftersom inget väsentligt avseende sakfrågan har förändrats mer än ett strategiskt ombildande av ett Aktiebolag, så vill vi hänvisa till våra tidigare yttranden rörande ärendet.

ANF kräver att Miljöprövningsdelegationen inte nonchalerar våra synpunkter vid denna prövning, utan med lyhördhet besinnar och besvarar våra tidigare ställda frågor.

las_mer_orre.png

pdf-ikon.png

ANF Kompletteringsyttrande till Miljöprövningsdelegationen Dnr. 551-7670-2014 Dat. 2016-03-03

pdf-ikon.png

ANF Yttrande till Länsstyrelsen, Dnr. 551-7670-2014. Dat. 2015-11-20

pdf-ikon.png

Länsstyrelsens yttrande över Gothia Vind AB Dat. 2015-10-14

pdf-ikon.png

Alefjälls Naturskyddsförenings yttrande över Gothia Vinds ansökan om uppförande av vindkraftverk i Lerums kommun. dnr. 551-7670-2014

pdf-ikon.png

Yttrande Allmänt samråd Gothia Vind Fyrskog, Alefjälls Naturskyddsförening. Dat. 2014-01-28

pdf-ikon.png

ANF Bilaga 1. Naturcentrum 2010 Dnr.551-7670-2014

pdf-ikon.png

ANF Bilaga 2. Artportalen 2000-2010 Dnr.551-7670-2014

pdf-ikon.png

ANF Bilaga 3. Artportalen 2010-2015 Dnr.551-7670-2014

   

avskiljare_tjader.png

ANF och närboende till fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 i Kollanda har fått information från Ale Kommun om planerad utfyllnad med lermassor på skogsfastigheten Kilanda-Kullen 1:1. Ägare till nämnda fastighet är samma personer som äger Kilanda grus och Betong (förutvarande Kilanda cementgjuteri) där den stora utfyllnaden med lera och schaktmassor pågått på Kollanda Mosse sedan 5 år tillbaka.


Kommunfullmäktigemötet 2014-09-29 då vindbruksområde C, D, & E ströks i Ale kommuns Vindbruksplan

Lyssna på ANFs inlägg under Allmänhetens frågestund (ljudfil)

lyssna.gif


Lyssna på Antagande av förslag till upphävande av delar av Vindbruksplanen (Ljudfil)

lyssna.gif


Kommunfullmäktigemötet 2014-09-29 då vindbruksområde C, D, & E ströks i Ale kommuns Vindbruksplan.

las_mer_orre.png

avskiljare_tjader.png

Planerad avverkning som hotar tjäders livsmiljö syd Hultasjön i Kilanda sn, Ale kommun.

las_mer_orre.png

Rödlistade arter stoppar avverkning i Dalarna.

las_mer_orre.png

Svenska Kraftnäts framfart i Västsverige.

las_mer_orre.png

avskiljare_tjader.pngVill du att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras?

Gothia Vinds önskemål om placering av vindkraftverk samt bullerutbredning!

I nordvästra delen av Lerums kommun ligger Alefjäll, ett unikt vildmarksområde.

Länsstyrelsen framhåller i sin kartläggning av ”Tysta områden i Västra Götalands län” hur värdefulla dessa tysta, tätortsnära områden är för rekreation och naturupplevelser samt att det är en bristvara.

I detta vildmarksområde önskar Gothia Vind resa 7 st. 185 m höga vindkraftverk som förutom sin visuella dominans i landskapet kommer att skapa en bullermatta över ett 1 200 ha stort område.

Varje vindkraftverk avger ett källjud på 104 dB(A). Det är lika högt ljud som en bergborr eller motorsåg genererar. En industrianläggning med ett sådant buller är inte förenligt med ett klokt miljötänkande, om placeringen sker i ett tyst område där människor vill ha naturupplevelser. Våra möjligheter till goda naturupplevelser vid jakt, fiske, promenader, svamp- och bärplockning är hotade.

Gothia Vind vill tjäna pengar. Lerums kommun vill vara en miljöledande kommun. Vi vill sprida kunskap om vilken miljö som går förlorad om Gothia Vind tillåts exploatera våra fritids- och strövområden.

Du kan också påverka utvecklingen och politikerna genom att stödja vår kamp för att bevara kommunens natur- och miljöresurser. Hjälp oss att rädda det fantastiska Lövsjöområdet.

Vi har bildat en arbetsgrupp med lokal förankring i Lerums kommun. Vi kommer att samla namn för att förhindra att en stor industrianläggning skall etableras i vårt tysta rekreationsområde.

Det är bra om du lämnar synpunkter på ”Samråd Fyrskog” till Gothia Vind före den 31 januari 2014. lank_hemsida.png

Senast den 31 januari 2014 skall vi överlämna våra namnlistor till politikerna. Vill du hjälpa till eller har frågor så kontakta gärna:

Imre Marton  Tjader-e-post.png

073-231 70 12

Olof Stigh Tjader-e-post.png

0303-74 32 10

Mer information finns på Facebook: Facebook-Icon-liten.png

Vill du inte att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras så skriver du under petitionen.

Inga_vindkraft_lerum.jpg

Vänliga hälsningar

Lerumsgruppen & Alefjälls Naturskyddsförening

Lerumsgruppen har skrivit en insädare i Lerumstidningen.

las_mer_lerumstidningen.png

avskiljare_tjader.png

Logo_ANF.jpg

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING

Vill du bli medlem så är du välkommen till vår förening

swish-anf.jpgavskiljare_tjader.png

    

gilla-oss-pa-facebook20copy.png

anf_pil_upp2.jpg

 

 

rt-data.png Copyright © Alefjälls Narturskyddsförening 2020