radda_alefjall_huvud001.png

Startsida Förenings styrelse Föreningsinformation Bli medlem Kontakta oss

Välkommen till Alefjälls Naturskyddsförening

Alefjäll är ett höglänt skogsområde i södra delen av Ale kommun där gammal kulturbyggd möter orörd natur. Det tysta viltrika området är unikt då det fågelvägen endast ligger 20 km från storstaden Göteborg.

las_mer_orre.png

avskiljare_tjader.png
arsmote-anf-2019.jpg

Härmed inbjudes du till Årsmöte för Alefjälls Naturskyddsförening på Starrkärrs bygdegård torsdagen den 28 mars kl 19:00.

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) bildades 1 februari 2012 och har nu verkat i sju år.

Varmt välkomna till årsmötet hälsar styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening.

ANF bjuder på kaffe/te med fralla och kaka.

Kallelse till årsmötet

las_mer-2.png

Dagordning för årsmötet

las_mer-2.png

Verksamhetsberättelse för år 2018

las_mer-2.png
avskiljare_tjader.png

Styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året.

Det beror på er om Alefjälls Naturskyddsförening överlever 2019!

Det är ebb i kassan. Förra året var vi tvungna att satsa alla tillgångar på inventeringar och experthjälp för att rädda Lövsjöområdet i Lerums kommun. Efter ett gediget arbete lyckades vi stoppa det planerade vindkraftsprojektet!

Det bör kanske tilläggas att alla i styrelsen arbetar utan ersättning. Nu är det så illa att vi kanske t.o.m. måste bekosta utskick av kallelse till årsmötet med medel ur egen ficka. Det är högst motvilligt som jag skriver detta tiggarbrev, men om föreningen skall överleva så måste vi få ett tillskott i kassan.

Vår förening har kanske den lägsta medlemsavgiften i hela landet. Tanken var att beloppet skulle generera många medlemmar eftersom avgiftens storlek inte skulle vara ett hinder för medlemskap.

I föreningens begynnelse var det en massiv uppslutning från alla som hotades av naturexploateringen på Alefjäll, men för varje hot som vi med gemensamma krafter lyckades stoppa så minskade deltagandet i föreningen. Det är kanske lätt att tro, att alla hot är borta när den egna torvan är räddad. Men så är det inte. Föreningen kämpar hela tiden vidare mot nya överträdelser eller försök till miljövidrig verksamhet på Alefjäll. Det är mycket av vår verksamhet som inte når allmänhetens öron eftersom vi lyckas kväva intrången i sin linda. Det vi uträttar kan ni följa på vår hemsida eller årligen i årsberättelsen.

Vi hoppas att kunna skicka en verksamhetsberättelse och kallelse till ett årsmöte även i år.

Därför vädjar jag till er att ni betalar den individuella medlemsavgiften på 50 kr, för 2019 till bankgiro 465–5205.

Snälla, sätt en flagga eller stjärna på detta brev och radera det först när du betalat in avgiften.

Med vänlig hälsning

Bruno Nordenborg

ordförande


webkamera.png

Vill du följ djuren/naturen genom webkameror i realtid,

så kan du klicka på länken och välja:

Havsörn, fiskgjuse, svart stork, ormvråk, kattuggla, m.fl.

     http://www.eenet.ee/EENet/kaamerad


   

aktuellt-anf-2016.png

NEJ till avverkning av tjäderskogen vid Hultasjön.

Länsstyrelsen i Västra Götaland stoppar en begäran om avverkning av skog söder om Hultasjön vid Kilanda.

las_mer-2.png

Brev till Alefjälls Naturskyddsförenings medlemmar

Hej gamla och nytillkomna medlemmar!

las_medlemsbrevet.png

Köpare söks till vindkraftsprojekt, Gothia Vind gick i konkurs.

Marknaden vek och Mölndalsbaserade vindkraftsutvecklaren Gothia Vind gick i konkurs. Nu jobbar en advokat för att hitta en köpare till bolagets tre västsvenska satsningar. Publicerad i GP 18 januari 2016.

las_mer-2.png

Gothia Vind undersöker sedan våren 2009 möjligheterna att etablera en vindkraftspark i området öster om St Lövsjön i Lerums kommun. Gothia Vind planerar för 7 vindkraftverk i området med en effekt på ca 3 MW per verk. Totalhöjden för verken beräknas till maximalt 185 m. Nu har Gothia Vind gått i konkurs men söker en köpare för projektet.

Kompletteringsyttrande ang. Gothia Vind, numera Gothia Vind 16 AB:s tillståndsansökan

Alefjälls Naturskyddsförening (ANF) har tagit del av Gothia Vinds bemötande av synpunkter från Länsstyrelsen samt Ale och Lerums kommuns yttrande. ANF har även varit i kontakt med Lerums Naturskyddsförening, Västergötlands Ornitologiska Förening samt naturintresserade och boende i Lövsjöområdet.

ANF har förstått att Lerums kommun vill ligga i framkant när det gäller miljöfrågor, men vi befarar att kommunen i sin iver att bidra med förnybara energislag inte satt sig in de negativa miljökonsekvenser som en industrialisering av Lövsjöområdet innebär.

ANF tror även att Länsstyrelsen genom sin välvilja till förnybar teknik underskattar de skador som Lövsjöområdet skulle lida vid en vindkraftsetablering.

Nu har ytterligare en osäkerhetsfaktor tillkommit. Gothia Vind AB har gått i konkurs. Eftersom ingen vet vilket (riskkapital) bolag, svenskt eller utländskt som kommer ta över verksamheten så vore det kanske klokt att bordlägga tillståndsansökan tills ägarfrågan är klar.

Miljöprövningsdelegationens beslut ”ska främja miljöbalkens mål att tillförsäkra människorna en långsiktigt hållbar utveckling och skydd mot skador och olägenheter. Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras liksom den biologiska mångfalden. En god hushållning med mark och vatten liksom med material och råvaror ska eftersträvas.”

Eftersom inget väsentligt avseende sakfrågan har förändrats mer än ett strategiskt ombildande av ett Aktiebolag, så vill vi hänvisa till våra tidigare yttranden rörande ärendet.

ANF kräver att Miljöprövningsdelegationen inte nonchalerar våra synpunkter vid denna prövning, utan med lyhördhet besinnar och besvarar våra tidigare ställda frågor.

las_mer_orre.png

pdf-ikon.png

ANF Kompletteringsyttrande till Miljöprövningsdelegationen Dnr. 551-7670-2014 Dat. 2016-03-03

pdf-ikon.png

ANF Yttrande till Länsstyrelsen, Dnr. 551-7670-2014. Dat. 2015-11-20

pdf-ikon.png

Länsstyrelsens yttrande över Gothia Vind AB Dat. 2015-10-14

pdf-ikon.png

Alefjälls Naturskyddsförenings yttrande över Gothia Vinds ansökan om uppförande av vindkraftverk i Lerums kommun. dnr. 551-7670-2014

pdf-ikon.png

Yttrande Allmänt samråd Gothia Vind Fyrskog, Alefjälls Naturskyddsförening. Dat. 2014-01-28

pdf-ikon.png

ANF Bilaga 1. Naturcentrum 2010 Dnr.551-7670-2014

pdf-ikon.png

ANF Bilaga 2. Artportalen 2000-2010 Dnr.551-7670-2014

pdf-ikon.png

ANF Bilaga 3. Artportalen 2010-2015 Dnr.551-7670-2014

   

avskiljare_tjader.png

ANF och närboende till fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 i Kollanda har fått information från Ale Kommun om planerad utfyllnad med lermassor på skogsfastigheten Kilanda-Kullen 1:1. Ägare till nämnda fastighet är samma personer som äger Kilanda grus och Betong (förutvarande Kilanda cementgjuteri) där den stora utfyllnaden med lera och schaktmassor pågått på Kollanda Mosse sedan 5 år tillbaka.


Kommunfullmäktigemötet 2014-09-29 då vindbruksområde C, D, & E ströks i Ale kommuns Vindbruksplan

Lyssna på ANFs inlägg under Allmänhetens frågestund (ljudfil)

lyssna.gif


Lyssna på Antagande av förslag till upphävande av delar av Vindbruksplanen (Ljudfil)

lyssna.gif


Kommunfullmäktigemötet 2014-09-29 då vindbruksområde C, D, & E ströks i Ale kommuns Vindbruksplan.

las_mer_orre.png

avskiljare_tjader.png

Planerad avverkning som hotar tjäders livsmiljö syd Hultasjön i Kilanda sn, Ale kommun.

las_mer_orre.png

Rödlistade arter stoppar avverkning i Dalarna.

las_mer_orre.png

Svenska Kraftnäts framfart i Västsverige.

las_mer_orre.png

avskiljare_tjader.pngVill du att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras?

Gothia Vinds önskemål om placering av vindkraftverk samt bullerutbredning!

I nordvästra delen av Lerums kommun ligger Alefjäll, ett unikt vildmarksområde.

Länsstyrelsen framhåller i sin kartläggning av ”Tysta områden i Västra Götalands län” hur värdefulla dessa tysta, tätortsnära områden är för rekreation och naturupplevelser samt att det är en bristvara.

I detta vildmarksområde önskar Gothia Vind resa 7 st. 185 m höga vindkraftverk som förutom sin visuella dominans i landskapet kommer att skapa en bullermatta över ett 1 200 ha stort område.

Varje vindkraftverk avger ett källjud på 104 dB(A). Det är lika högt ljud som en bergborr eller motorsåg genererar. En industrianläggning med ett sådant buller är inte förenligt med ett klokt miljötänkande, om placeringen sker i ett tyst område där människor vill ha naturupplevelser. Våra möjligheter till goda naturupplevelser vid jakt, fiske, promenader, svamp- och bärplockning är hotade.

Gothia Vind vill tjäna pengar. Lerums kommun vill vara en miljöledande kommun. Vi vill sprida kunskap om vilken miljö som går förlorad om Gothia Vind tillåts exploatera våra fritids- och strövområden.

Du kan också påverka utvecklingen och politikerna genom att stödja vår kamp för att bevara kommunens natur- och miljöresurser. Hjälp oss att rädda det fantastiska Lövsjöområdet.

Vi har bildat en arbetsgrupp med lokal förankring i Lerums kommun. Vi kommer att samla namn för att förhindra att en stor industrianläggning skall etableras i vårt tysta rekreationsområde.

Det är bra om du lämnar synpunkter på ”Samråd Fyrskog” till Gothia Vind före den 31 januari 2014. lank_hemsida.png

Senast den 31 januari 2014 skall vi överlämna våra namnlistor till politikerna. Vill du hjälpa till eller har frågor så kontakta gärna:

Imre Marton  Tjader-e-post.png

073-231 70 12

Olof Stigh Tjader-e-post.png

0303-74 32 10

Mer information finns på Facebook: Facebook-Icon-liten.png

Vill du inte att Lerums unika vildmarksområden runt stora och lilla Lövsjön skall industrialiseras så skriver du under petitionen.

Inga_vindkraft_lerum.jpg

Vänliga hälsningar

Lerumsgruppen & Alefjälls Naturskyddsförening

Lerumsgruppen har skrivit en insädare i Lerumstidningen.

las_mer_lerumstidningen.png

avskiljare_tjader.png

Logo_ANF.jpg

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING

Vill du bli medlem så är du välkommen till vår förening

swish-anf.jpgavskiljare_tjader.png

    

gilla-oss-pa-facebook20copy.png

anf_pil_upp2.jpg

 

 

rt-data.png Copyright © Alefjälls Narturskyddsförening 2019