radda_alefjall_huvud001.png

Startsida Förenings styrelse Föreningsinformation Bli medlem Kontakta oss

GrustäktER Kollanda

kollanda_grustakt.png

MEDLEMSBREV ANG. ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET PÅ KILANDA-KULLEN 1:1

ANF och närboende till fastigheten Kilanda-Kullen 1:1 i Kollanda har fått information från Ale Kommun om planerad utfyllnad med lermassor på skogsfastigheten Kilanda-Kullen 1:1. Ägare till nämnda fastighet är samma personer som äger Kilanda grus och Betong (förutvarande Kilanda cementgjuteri) där den stora utfyllnaden med lera och schaktmassor pågått på Kollanda Mosse sedan 5 år tillbaka.

Vid vår kontakt med miljöinspektör Marie Lindström på Ale kommun angående detta nya ärende så uppmanar hon att alla som har synpunkter på den planerade verksamheten med utfyllnad av schaktmassor på Kilanda-Kullen 1:1 att inlämna egna skriftliga synpunkter på inkommen anmälan. Ju fler som lämnar in synpunkter desto lättare är det för kommunen att fatta ett klokt och riktigt beslut. Det finns risker för miljöpåverkan i både grundvatten och närliggande sjö Sundasjön. Samt att landskapsbilden kommer att bli avsevärt förändrad vid en utfyllnad av skogsmarken. Det går bra att skicka på e-post eller med vanlig post. Synpunkterna skall skickas till Ale Kommun, sektor Samhällsbyggnad Verksamhet Miljö. Senast 2018-03-29. Viktigt att ange Dnr MIL. 2018.395 i brevet.

ANF har också fått rapporter från medlemmar i föreningen att Kilanda Grus och Betong bedriver olovlig torvbrytning på djupet på Kollanda Mosse och därefter fyllt det stora hålet med lermassor. Leran trycker nu ut på mossen utanför bolagets verksamhetsområde enligt uppgifter som Marie Lindström fått vetskap om. Detta är sannolikt olovlig och miljöfarlig verksamhet vilket ANF givetvis kommer att anmäla till Länsstyrelsen för vidare hantering av ärendet.

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer på årsmötet 27 mars kl. 19.00. i Starrkärrs bygdegård.

Då ges möjlighet att diskutera ovanstående ärenden ytterligare.

Alefjälls Naturskyddsförening

för styrelsen.

Roy Jansson och Bruno Nordenborg

las_dokument_orre.png

Alefjälls naturskyddsförenings inskickade synpunkter på grustäkternas planerade utövkning

Samtliga tre ägare till grustäkterna i Kollanda (Jehander , Svevia, och Kollanda grus AB) har bestämt sig för att gemensamt ansöka om ett förnyat och utökat täkttilsstånd för alla tre grustäkterna. WSP Environmental AB i Jönköping har fått uppdraget att sköta samrådet med kringboende, föreningar och Ale Kommun samt ansökan hos Länsstyrelsen. I nedanstående dokument finns hela samrådsmaterialet, aktuella kartor, förslag till punkter för Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) samt ANFs synpunkter på samrådsmaterialet och även våra förslag och krav på bolagen inför en förlängning av täkttillstånd vid grustäkterna i Kollanda.

las_dokument_orre.png


Samrådsmaterial för förnyat och utökat täkttillstånd för grustäkter i Kollanda.

las_dokument_orre.png

Karta på området för utökattäkttillstånd grustäkter i Kollanda.

las_dokument_orre.png

Förslag till innehållsförteckning förmiljökosekvensbeskrivning grustäkter i Kollanda.

las_dokument_orre.png

Yttrande, samrådsunderlag inför myndighetssamråd; ansökan om tillstånd för grustäkt samt vattenverksamhet på fastigheten Kilanda-Kullen 1:1

las_dokument_orre.png

anf_pil_upp2.jpg

 

 

rt-data.png Copyright © Alefjälls Narturskyddsförening 2019