radda_alefjall_huvud001.png

Startsida Förenings styrelse Föreningsinformation Bli medlem Kontakta oss

Alefjälls Naturskyddsförening

Alefjälls Naturskyddsförening – ANF är en politiskt och i övrigt obunden ideell lokalförening.

Föreningen har sitt säte i Ale kommun.

Målsättning

Alefjälls Naturskyddsförening skall verka för att ta tillvara natur- och livsmiljöintressen av skilda slag på Alefjäll. Föreningen skall aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar livsmiljöer för människor och djur samt landskapets särart och vårt svenska kulturarv.

Föreningen skall sträva efter att genom en bred förankring bland medlemmarna vara en trovärdig remissinstans för myndigheter i aktuella frågor som rör Alefjälls natur och livsmiljö.

Bankgiro & swish

Bankgiro 465-5205

swish-anf.jpg

E-post

Föreningen har en gemensam e-postadress som Du kan skicka post till och ställa frågor mm.

info@alefjall.se

avskiljare_tjader.pngStyrelsen_informerar.png

PROTOKOLL & ANTECKNINGAR MM 2018

arsmote-igen-2017.jpg

Alla handlingar från årsmötet finner du här nedan. Klicka och läs/hämta hem.

pdf-ikon.pngProtokoll från årsmötet

pdf-ikon.pngVerksamhetsberättelse 2017

pdf-ikon.pngFritidsrådet i Ale. Skrivelse – Anfastebo

pdf-ikon.pngSynpunkter ang ansökan om grustäkt. Kilanda-Kullen 1;1 Ale Kommun

pdf-ikon.pngKarta särskilt verksamhetsområde med planerad täkt markerad

pdf-ikon.pngKilanda-Kullen 1;1 Anmälan om miljöfarlig verksamhet

pdf-ikon.pngYttrande, Kilanda-Kullen 1;1 Anmälan om miljöfarlig verksamhet

PROTOKOLL & ANTECKNINGAR MM 2019

Verksamhetsberättelse 2019

afn_dokument.pngFöreningens verksamhetsberättelse för året 2019.

 

 

 

 

ANF Protokoll, Styrelsemöte 2019-11-13afn_dokument.png

Protokoll från styrelsemöte 13 november 2019 Järnbo.

PROTOKOLL & ANTECKNINGAR MM 2017

Verksamhetsberättelse 2016

afn_dokument.pngFöreningens verksamhetsberättelse för året 2016.

 

 

 

 

Protokoll årsmöte

afn_dokument.png

Protokoll från årsmötet på Starrkärrs bygdegård 27 mars 2017.

PROTOKOLL & ANTECKNINGAR MM 2016

Verksamhetsberättelse 2015

afn_dokument.pngFöreningens verksamhetsberättelse för året 2015.

 

 

 

 

Minnesanteckningar - 2016-02-22

afn_dokument.png

Minnesanteckningar från styrelsemöte 22 februari i Uspastorp.

Protokoll årsmöte

afn_dokument.png

Protokoll från årsmötet på Starrkärrs bygdegård 30 mars 2016.

Minnesanteckningar - 2016-12-05

afn_dokument.png

Minnesanteckningar från styrelsemöte 5 december

i Adolfsro.

PROTOKOLL & ANTECKNINGAR MM 2015

Verksamhetsberättelse 2014

afn_dokument.pngFöreningens verksamhetsberättelse för året 2014.

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar - 2015-02-05

afn_dokument.png

Minnesanteckningar från styrelsemöte 5 februari i Uspastorp.

Protokoll årsmöte

afn_dokument.pngProtokoll från årsmötet på Starrkärrs bygdegård 18 mars 2015.

 

  

 

Protokoll & anteckningar mm 2014

Verksamhetsberättelse 2013

afn_dokument.pngFöreningens verksamhetsberättelse för året 2013.

 

 

 

 

 

Minnesanteckningar - 2014-03-19

afn_dokument.png

Minnesanteckningar från styrelsemöte 19 mars i Uspastorp.

Protokoll årsmöte

afn_dokument.pngProtokoll från årsmötet på Kilanda skola 27 februari 2014.

 

  

 

Protokoll & anteckningar mm 2013

Årsmöte 2013

Föreningen har genomfört sitt första årsmöte för Alefjälls Naturskyddsförening onsdagen den 20 februari 2013 på Starrkärrs Bygdegård.

Här kan du läsa hela protokollet från årsmötet.

las_mer_orre.png

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för Alefjälls Naturskyddsförening för det första verksamhetsår 2012.

las_mer_orre.png

Protokoll 2013-02-20

afn_dokument.pngProtokoll från årsmötet i Starrkärrs Bygdegård 20 februari 2013

 

 

 

 

 

Protokoll - 2013-11-20

afn_dokument.png

Minnesanteckningar från styrelsemöte 20 november på Thoresgården,  Uspastorp

Protokoll 2013-03-13

afn_dokument.pngProtokoll från styrelse- mötet i Adolfsro

13 mars 2013

 

  

 

Protokoll & anteckningar 2012

Bildandemöte Starrkärr          2012-02-01

afn_dokument.pngI Starrkärrs bygdegård hade det samlats över 60 personer som enhälligt röstade för att bilda en förening...

 

  

 

protokoll - 2012-02-06

afn_dokument.pngProtokoll från styrelsens första möte hölls i Järnbo 6 februari 2012.

 

 

Protokoll - 2012-02-13

afn_dokument.png

Protokoll från styrelsemötet i Ölanda 13 februari 2012.

 

Protokoll 2012-02-27

afn_dokument.pngProtokoll från styrelsemötet i Uspastorp 27 februari 2012.

Protokoll - 2012-04-02

afn_dokument.png

Protokoll från styrelsemötet i Järnbo 2 april 2012.

 

Protokoll - 2012-04-19

afn_dokument.png

Protokoll från styrelsemötet i Ölanda 19 april 2012.

 

anteckning - medlemsmöte -     2012-05-10

afn_dokument.png

Anteckningar från medlemsmöte i Starrkärrs Bygdegård 10 maj 2012.

 

Protokoll - 2012-08-13

afn_dokument.png

Protokoll från styrelsemötet i Järnbo 13 augusti 2012.

Protokoll - 2012-10-30

afn_dokument.png

Protokoll från styrelsemötet i Uspastorp 30 oktober 2012.

Sammanfattning av dialogmöten med de politiska partierna i maj 2012

afn_dokument.png

Efter viss övertalning lyckades vi få träffa representanter från alla partierna.

Vi är nöjda med att vi gavs möjlighet att diskutera vindkraftfrågan med företrädare från alla partierna i Ale.

Ortsutvecklingsmöte i Starrkärrs bygdegård 2011-10-26

afn_dokument.pngAle kommun inbjöd till ortsutveck-lingsmöte på Starrkärrs bygdegård.

På dagordningen fanns infor- mation om vårdcentralerna i Älvängen och Skepplanda, kollektivtrafiken i Starrkärr och Kilanda efter december 2012, hur blir kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts?, Ale Vision 2025 — återkoppling och Cultural planning — återkoppling.

Klicka på protokolliconen för att läsa protokollet.

Ortsutvecklingsmöte 4 april kl 19:00

På ortsutvecklingsmötet onsdagen den 4 april som hölls i Starrkärrs Bygdegård, informerade Alefjälls Naturskyddsförening om föreningens verksamhet och visioner.

Föreninges bildspel som visades på mötet.

se_hela_bildspelet.png

Informationsbladet som delats ut till boende.

las_infobladet.png

Så här ser Triventus exploateringsagenda ut för Alefjäll.

las_rapport-4.png

Här är ANF:s referat från mötet.

las_dokument_orre.png

Kommunens minnes- anteckningar från mötet.

las_dokument_orre.png

 

Stadgar för Alefjälls Naturskyddsförening – ANF

§ 1. Namn, säte och ändamål

Föreningens namn är: Alefjälls Naturskyddsförening - ANF

ANF är en politiskt och i övrigt obunden ideell lokalförening.

Föreningen har sitt säte i Ale kommun.

ANF skall verka för att ta tillvara natur- och livsmiljöintressen av skilda slag på Alefjäll.

Föreningen skall aktivt arbeta för att förhindra etableringar som negativt påverkar livsmiljöer för människor och djur samt landskapets särart och vårt svenska kulturarv.

Föreningen skall sträva efter att genom en bred förankring bland medlemmarna vara en trovärdig remissinstans för myndigheter i aktuella frågor som rör Alefjälls natur och livsmiljö.

§ 2. Ekonomiskt ansvar

Endast föreningens tillgångar skall svara för dess ekonomiska förbindelser.

§ 3. Medlemmar

ANF består av enskilda personer vilka omfattar föreningens syften.

Privatperson som är medlem i ANF är tillika medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd - FSL.

Styrelsen skall anta envar som söker medlemskap och som omfattar föreningens syften.

Styrelsen har rätt att utesluta en medlem som inte betalar de avgifter som beslutas på årsmötet.

Styrelsen har också rätt att utesluta medlem som grovt bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningens målsättningar och syften.

Klagan på uteslutning skall framföras skriftligen till styrelsen senast en månad före nästkommande årsmöte.

Årsmötet fattar då avgörande beslut i frågan.

Person blir medlem vid erläggande av gällande medlemsavgift.

§ 4. Årsmöte

Årsmötet är ANF:s högsta beslutande organ. Varje närvarande person som omfattas av medlemskap enligt § 3 har en röst på årsmötet. Fullmakter accepteras ej. Alla beslut fattas med enkel majoritet.

Årsmötet skall hållas under första kvartalet.

Kallelse skall sändas ut till medlemmar senast fyra veckor före årsmötet, per e-post om möjligt, alternativt per brev till medlemmar som inte har e-post. Kallelsen skall innehålla dagordning och valberedningens förslag till val samt de upplysningar som styrelsen finner erforderliga. Övriga handlingar erhålles vid årsmötet. Endast röstberättigade medlemmar kan väljas till ANF´s olika befattningar.

Motioner skall tillställas styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 5. Agenda vid årsmöte

Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

1.    Mötets öppnande.

2.    Val av årsmötets ordförande och sekreterare.

3.    Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

4.    Fastställande av dagordning.

5.    Val av två protokolljusterare som tillsammans med ordföranden justerar dagens protokoll.De två protokolljusterarna är tillika rösträknare.

6.    Fastställande av röstlängd.

7.    Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna året.

8.    Föredragning av resultat- och balansräkning för det gångna året.

9.    Revisorernas berättelse.

10. Beslut rörande ansvarsfrihet för ANF´s styrelse för det gångna året.

11. Val av en styrelseordförande på ett år.

12. Val av övriga styrelseledamöter.

13. Val av två suppleanter.

14. Val av två revisorer.

15. Beslut om föreningens firmatecknare.

16. Val av valberedning på ett år bestående av minst tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.

17. Fastställande av medlemsavgift.

18. Behandling av motioner och styrelsens förslag.

19. Övriga frågor.

20. Årsmötets avslutning.

§ 6. Medlemsmöten, extra årsmöte

Mellan ordinarie årsmöte kan ANF hålla det antal möten som styrelsen finner erforderliga för verksamheten. Extra årsmöte skall sammankallas om 1/3 av föreningens röstberättigade medlemmar eller styrelsen så begär.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter (inklusive ordförande) och därtill två suppleanter. Ordföranden väljs på ett år. Det är valberedningens uppgift att se till att detta följs. Styrelsen kan fatta beslut när minst tre ledamöter är närvarande. Ordföranden har utslagsröst. Styrelsen konstituerar sig själv frånsett ordförande. Suppleanter har närvarorätt, yttranderätt men inte rösträtt. Då suppleant ersätter ordinarie styrelseledamot har suppleanten rösträtt.

Protokoll skall på ordförandens ansvar föras över styrelsens beslut. Protokollen skall hållas tillgängliga på ANF:s hemsida. Medlem skall i annat fall själv begära att få protokoll. Styrelsen kan sammanträda fysiskt, per telefon eller genom annan elektronisk kommunikation. Styrelsen skall sammanträda inför årsmötet för att behandla inkomna motioner, valberedningens förslag och gå igenom andra erforderliga handlingar. Styrelsen kan till olika möten kalla in adjungerade personer eller gäster.

§ 8. Föreningens räkenskapsår är kalenderår

§ 9. Revisorer

Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet lämna sin berättelse.

§ 10. Ändring av stadgarna

Dessa stadgar kan endast ändras på ordinarie årsmöte. Beslut om stadgeändring fattas med enkel majoritet.

§ 11. Upplösning av Alefjälls Naturskyddsförening - ANF

Beslut om ANF:s upplösning kan endast fattas av två på varandra följande årsmöten, ett ordinarie och ett extra årsmöte med minst två månaders mellanrum. Beslut om upplösning fattas med enkel majoritet. Kvarvarande tillgångar skall tillfalla forskning inom områden natur och miljö, som årsmötet beslutar om.

§ 12. Övrigt

I övrigt gäller allmänna lagar, regler och rättspraxis kring ideella föreningar i Sverige.

Stadgarna för Alefjälls Naturskyddsförening – ANF antogs enhälligt av konstituerande medlemsmöte i Starrkärrs bygdegård 2012-02-01

Föreningen är ansluten till

fsl.png anf_pil_upp2.jpg

 

 

rt-data.png Copyright © Alefjälls Narturskyddsförening 2021