radda_alefjall_huvud001.png

Startsida Förenings styrelse Föreningsinformation Bli medlem Kontakta oss

Kartor

Här kommer vi att lägga in kartor av olika slag.

Klicka på den karta Du är intresserad av.

 

Vindbruksplanen, Karta sida 19, Riksintressen

V-plan-karta01-liten.png

I Ale kommun finns inga riksintressen för vindkraft enligt länsstyrelsen.

Riksintresse vindbruk i Västra Götalands län

Karta_Riksintresse_Vindkraft_i_VG.png

Vindbruksplanen, Karta sida 11, Vindförhållande

V-plan-karta02-liten.png

Är årsmedelvinden 6,5 m/s mycket goda vindförhållande sett i ett större perspektiv?

Årsmedelvind (m/s) på höjden 72 m ovan nollplansförskjutningen, version 2010

Arsmedelvin_2010-3.png

Årsmedelvind (m/s) på höjden 72 m ovan nollplansförskjutningen, version 2010

Vindbruksplanen, Karta sida 21, Kommunala bevarandeintressen

V-plan-karta03-liten.png

Unika och höga naturvärden enligt Naturvårdsprogram och stora opåverkade områden står i konflikt med vindbruk.

Vindbruksplanen, Karta sida 41, Plankarta för vindbruk

V-plan-karta04-liten.png

Vindbruksplanen, Karta sida 29, Landskapets tålighet för vindkraftsanläggningar

V-plan-karta05-liten.png

För alla som känner Ale kommuns natur- och kulturlandskap så blir vindbruksplanens tålighetsklassning förvirrande inkonsekvent. Det ser mera ut som om kartan ritats för att sammanfalla med andra intressen.

Vindbruksplanen, Karta sida 35,Översiktlig analys

V-plan-karta06-liten.png

Vindbruksplanen, Karta sida 23, Hälsa och säkerhet

V-plan-karta07-liten.png

Vindbruksplanen, Karta sida 17, Skyddade områden

V-plan-karta08-liten.png

Översiktsplan för Ale Karta sida 184, Potentiella vindlägen

V-plan-karta09-liten.png

Tänk att vinden har tilltagit så mycket på några få år. 2007 ansågs inte område C & D ha något potentiellt värde när det gäller vindläget. I dag anses område C ha mycket goda vindförhållande. Notera även att namnet Alefjäll fanns med på kartan på den tiden!

Vindbruksplanen, Karta sida 47, Område C. Sannum

V-plan-karta10-liten.png

Jämför gärna vindplanens beskrivning med vårt bildspel om Stormossen, Naturen i Alefjäll.

Vindbruksplanen, Karta sida 48, Område D. Björbäck

V-plan-karta11-liten.png

Vindbruksplanen, Karta sida 50, Område E. Storekärr

V-plan-karta12-liten.png

Översiktsplan för Ale Karta sida 209, Riksintresse natur & friluftsliv

V-plan-karta13-liten.png

Att sammanbinda natur och friluftslivet mellan Vättlefjäll och Risveden med Alefjäll skulle vara ett klokt beslut

Översiktsplan för Ale - Ale ÖP 07, Rekommendationer

karta-oversiktsplan_ale.png

Antagen av Ale Kommun 2007-09-24

Översiktsplan för Ale - Ale ÖP 07, Användning av mark och vatten

anvandning_av_mark_och_vatten.png

Antagen av Ale Kommun 2007-09-24

Hela översiktsplanen för Ale kommun xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Arbetet med översiktsplanen har varit en flerårig process. Översiktsplanens förutsättningar vad gäller bland annat nivån på behovet av nya utbyggnadsområden har varit den vision 2020 som antogs av kommun-fullmäktige under 2005 och de målsättningar om befolkningstillväxt som har varit en del av visionen. Under arbetet med den nya strategiska plan som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i september och gälla från och med 2008 har visionen utvecklats och nya högre målsättningar för befolkningstillväxten diskuterats. Översiktplanens grundläggande inriktning och förslag förändras inte till följd av detta men däremot tidsaspekterna för föreslagna nya områden. Antas de nya högre målen för tillväxt kommer utbyggnadsområdena att behöva tas i anspråk i snabbare takt än vad som tidigare beräknats och kommande revideringar av översiktsplanen kommer att behöva innehålla ytterligare nya områden för bostäder och verksamheter.

(OBS! Stor fil - 19 Mb)

lank-till-dokument.png

avskiljare_tjader.png

Buller kontra tysta områden i Ale kommun enligt Länstyrelsen

ls_buller_kontra_tysta_omraden_i_ale-liten.png

Stadsnära tysta områden är lämpligare för rörligt friluftsliv och rekreation än för vindbruk.

Vindkraftsbolaget Triventus fotopunkter

Titta på kartan var vindkrafsindustrierna ska placeras.

  

Fotopunkter-(liten).png

(Klicka på kartan om du vill se en större)

Triventus har markerat var de planerar att sätta vindkraftverken samt 12 st fotopunkter varifrån de presenterar vindkraftverken med sina fotomontage.

anf_pil_upp2.jpg

 

 

rt-data.png Copyright © Alefjälls Narturskyddsförening 2021